Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Echopix - informace pro návštěvníky a zájemce o naše služby

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů návštěvníků a zájemců o naše služby, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

ECHOpix s.r.o., Čsl. armády 842/52, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 29458552
Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů jsou: info@echopix.cz

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování    
Účel zpracování    
Kategorie osobních údajů    
Právní titul    
Doba uložení    
Další příjemci

Předávání údajů o prohlížení stránek    
Vyhodnocování kvality e-shopu    
IP adresa, navštívené stránky a provedení akce na nich    
Oprávněný zájem    
Do podání námitky    
Google (Analytics, AdWords), Seznam (Sklik, Zboží), Facebook

Získávání údajů z dotazníků na webových stránkách
Objednání a zajištění služeb
Kontaktní údaje
Oprávněný zájem    
Do podání námitky
Mav-IT Kft.


3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od vás, nezískáváme je z jiných zdrojů.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Požadovat výpis
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Požadovat opravu
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
    
Požadovat výmaz
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování    
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Odvolat souhlas se zpracováním
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, nebo jste se domnívali, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnými zákony, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv: výpis, opravu a výpis v přenositelném formátu zašlete žádost elektronicky na adresu   info@echopix.cz

Uveďte do ní:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, firmu, adresu
O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.